Skip to main content

ข่าวบริษัท

การอบรมต่างๆของบุคลากร

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

By ข่าวบริษัท

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม ในการเป็นผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นลำดับที่ 2

Read More

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

By ข่าวบริษัท

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2564 ตามข้อ 12 ทะเบียน ทั้งในระดับบุคคล (มาตรา 9) และระดับนิติบุคคล (มาตรา 11)

Read More

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรา 9 และมาตรา 11

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขออนุมัติการขึ้นทะเบียนและอนุญาต ในการให้บริการด้านการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจกับทางลูกค้าในการใช้บริการกับทางบริษัทฯ

Read More

มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) และสร้างความมั่นใจในการทำงาน โดยวิธีการการพ่นยาฆ่าเชื้อ

By ข่าวบริษัท

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร ทั้งในส่วนของสำนักงาน พื้นที่ส่วนกลางรวมถึงห้องประชุม และพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

Read More

ชี้แจงมาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงาน Thermo Tracer

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา และจากผลการตรวจคัดกรองฯ ในครั้งนี้พบว่า พนักงานทุกคน ไม่พบผลเป็น Detected (+) โดยมีผลเป็น Undetected (-) คือ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read More

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ดำเนินการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)

By ข่าวบริษัท

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทาง บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นบริเวณภายในอาคาร และห้องทำงานของแต่ละฝ่าย โดยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด – 19 (COVID-19)

Read More

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด 19 ของ บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More

Thermo Tracer ประกาศให้พนักงาน Work From Home

By ข่าวบริษัท

เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทาง Thermo Tracer จึงมีประกาศให้พนักงาน Work From Home

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

“ เรายังคงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. โดยทีมวิศวกร ”

มาตรการตรวจคัดกรอง และการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สำหรับพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัทเทอร์โม

By ข่าวบริษัท

จากสถานการณ์วิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ และในเครือเทอร์โมกรุ๊ปเองได้ออกมาตรการและจดหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันทั้งในและนอกองค์กร

Read More

งานสัมมนา “การตรวจสอบความปลอดภัยและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม” ครั้งที่ 2

By ข่าวบริษัท

เนื่องด้วยเข้าสู่ปีที่ 11 ของการก่อตั้งบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ทางบริษัทฯ จึงได้จัดงานสัมมนาฟรีให้กับผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่สนใจ ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read More

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อบุคลากร

เทอร์โมเทรเซอร์ มอบทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้มีการมอบของรางวัลเป็นทองคำมูลค่า 1 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทำงานเคียงข้างกับทาง บริษัทฯ ครบ 10 ปี

Read More

ท่องเที่ยวประจำปี 2562 (Happy Relax)

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562 (Happy Relax) ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี

Read More

กีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2562

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปีขึ้น ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถนนคุ้มเกล้า กรุงเทพมหานคร

Read More

จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากรอันส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ”

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากรภายใต้หลักสูตร “พัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากรอันส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ” ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี

Read More

เทคนิคการนำเสนอ เพื่อชัยชนะในงานขาย

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่ออังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอ เพื่อชัยชนะในงานขาย” ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

Read More

Service Wow ! สร้างประสบการณ์ใหม่ บริการเหนือความคาดหมายลูกค้า

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “Service Wow ! สร้างประสบการณ์ใหม่ บริการเหนือความคาดหมายลูกค้า” ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทธสงคราม

Read More

อบรมการสร้างความเป็นเลิศในงานบริการยุค 4.0

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร เพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการยุค 4.0” (Service Excellence in Marketing 4.0) ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ

Read More

อบรมเรื่อง เครื่องมือ, เครื่องทดสอบ สําหรับงานตรวจระบบไฟฟ้าและงานบํารุง รักษาระบบไฟฟ้า

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จํากัด ได้จัดอบรมภายใน องค์กรเพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือ, เครื่องทดสอบ สําหรับงานตรวจระบบไฟฟ้าและงานบํารุง รักษาระบบไฟฟ้า” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561

Read More

อบรมหลักสูตร Awareness and Requirement และหลักสูตร Internal Quality Audit

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร Awareness and Requirement และหลักสูตร Internal Quality Audit  ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ

Read More

โครงการตรวจสุขภาพ

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพครั้ง 2 ประจำปี 2560 ให้กับบุคลากรภายในบริษัทฯ โครงการนี้จัดขึ้นร่วมกับรพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

Read More

กิจกรรมเพื่อสังคม

CSR เพื่อประเทศ/เพื่อชุมชน

โครงการ Season of Sharing ปีที่ 4

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำสิ่งของไปบริจาคยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและส่งมอบสิ่งของบริจาคไปยังโครงการช่วยเหลือน้องๆ บนดอย Donation for Children Thailand ผ่านการขนส่งภาคเอกชน

Read More

สืบสานประเพณีงานทอดกฐินสามัคคี วัดทองสัมฤทธิ์ ประจำปี 2564

By กิจกรรมเพื่อสังคม

ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในครั้งนี้ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน และร่วมจัดตั้งโรงทานสนับสนุนไอศกรีมโบราณ สำหรับนำแจกผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564

Read More

เทอร์โมฯ ร่วมใจ ให้โลหิต เพิ่มชีวิต

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยได้จัดตั้ง โครงการ “เทอร์โมฯร่วมใจ ให้โลหิต เพิ่มชีวิต” ร่วมแก้วิกฤตขาดแคลนเลือด

Read More

ชาวเทอร์โมฯร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติ ระลอกใหม่ไปด้วยกัน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบในครั้งนี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยได้นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ชุด PPE และปัจจัย นำมาถวายให้แก่วัดบึงบัว ซึ่งเป็นพุทธสถานที่ช่วยรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Read More

เทอร์โมมอบความห่วงใย ส่งต่อหน้ากากอนามัย ส่งพลังใจให้แก่กัน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อลดการสัมผัสเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ มอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านปาริชาติ

Read More

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 7

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563”

Read More

เทอร์โมรวมใจ บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัด “โครงการ เทอร์โมรวมใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ”

Read More

โครงการ CSR บูรณะวัดทองสัมฤทธิ์ ปีที่ 3

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมใจจัดกิจกรรมทำความดี ในโครงการ CSR บูรณะวัดทองสัมฤทธิ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read More

โครงการ Season of Sharing ปีที่ 3

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัด โครงการ “Season of Sharing” เพื่อการแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ตามมูลนิธิฯ อาทิเช่น เสื้อผ้า, หนังสือ, ของเล่น, อาหารแห้งและขนมต่างๆ รวมทั้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ทางบุคลากรภายในองค์กรร่วมกันนำมาบริจาค พร้อมทั้งร่วมมือกันคัดแยกประเภทของสิ่งของก่อนการนำไปบริจาค

Read More

จิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

Read More