เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้นำเสื้อผ้าและ สิ่งของเหลือใช้ ที่ทางบุคลากรภายในองค์กรได้มีจิตอาสานำมาร่วมบริจาค พร้อมทั้งทำการคัดแยก เพื่อนำส่งที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิกระจกเงาและโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของผู้บริหารและบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร, บุคลากรภายในองค์กรและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ที่ร่วมมือร่วมใจทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี