บริษัท เทอร์โม เทรอเซอร์ จำกัด ได้จัดให้มีนโยบายเปิดรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน-นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นำความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาที่กำลังศึกษา มาประยุกต์ใช้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

สำหรับปีการศึกษา 2559 ทางบริษัทฯ มีโอกาสได้ต้อนรับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและในระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกไฟฟ้าจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและการอบรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านระบบฟ้าด้านความปลอดภัย ด้วยห้องจำลองการเรียนรู้ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี ฯลฯ ให้แก่น้องๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงผลิตไฟฟ้า ผลิตหม้อแปลงและการอบรมเครื่องมือวัด-ทดสอบจากผู้นำเข้าชั้นนำของประเทศ