Skip to main content

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาผ่าน โครงการ “ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร” ซึ่งทุนการศึกษานี้ เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในที่เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ร่วมกับบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และให้น้องๆ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป