Skip to main content

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร เพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการยุค 4.0” (Service Excellence in Marketing 4.0) ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทธปราการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการอย่างเหนือความคาดหมายหรือการสร้างประสบการณ์เชิงบวก เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงสุด

ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ มาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทั้งหมดนี้ให้แก่บุคลากรทุกท่านอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ ไปปฏิบัติและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ผ่านการบริการด้วยหัวใจ (Touch Points)