เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผานมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยากรจาก บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้เรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCam D และกล้อง Infrared ให้กับบุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บุคลากรของบริษัทฯ