เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมในชื่อโครงการ ”เปลี่ยนความคิด พิชิตงาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พิพิธ พุ่มแก้ว วิทยากรด้านการสร้างสัมพันธภาพผู้มากประสบประการณ์ มาเป็นวิทยากรให้แก่บริษัทฯ บุคลากรได้รับฟัง ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการปรับทัศนคติทีมีต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อม ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป