Skip to main content

เนื่องด้วยเข้าสู่ปีที่ 11 ของการก่อตั้งบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ทางบริษัทฯ จึงได้จัดงานสัมมนาฟรีให้กับผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “การตรวจสอบความปลอดภัยและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการเปิดบูธเพื่อแสดงเครื่องมือเครื่องทดสอบของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร อาทิเช่น บูธจากบริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จํากัด, บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด, บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จํากัด, บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซัมมิท อินดัสเทค จํากัด โดยวัตถุประสงค์หลักของงานในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและทราบถึงหลักการป้องกันอันตรายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด