เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยาการจาก บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือวัดและทดสอบด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้ เรื่อง เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา อีกทั้งยังฝึกสอนการใช้เครื่องมือทดสอบฯ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษาอีกด้วย