Skip to main content

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด มีโครงการสร้างสำนักงานใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2560-2561 โดยรูปแบบสำนักงานจะมีความสวยงานและทันสมัย พร้อมจัดให้มีห้องจำลองการเรียนรู้ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร ให้แก่ผู้ที่สนใจหรือนิสิต/นักศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง