Skip to main content

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดูงานผลิตตู้ MDB

ทั้งนี้ ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่กรุณาให้เข้าไปศึกษาดูงานและมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ