Skip to main content

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหม้อแปลงชั้นนำของประเทศไทย เพื่อศึกษาดูกระบวนการผลิตของหม้อแปลงทุกประเภทและทุกขนาด

ทั้งนี้ ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ที่กรุณาให้เข้าไปศึกษาดูงานและมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ