Skip to main content

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จํากัด ได้จัดอบรมภายใน องค์กรเพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือ, เครื่องทดสอบ สําหรับงานตรวจระบบไฟฟ้าและงานบํารุง รักษาระบบไฟฟ้า” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 นําที มโดย คุณสันติสุข ศรียงค์ ผู้จั ดการแผนกวิศวกรรมด้าน คุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับแผนกทรัพยาการบุคคล (ส่วนงานการอบรม) ของบริษัทฯ

ในครั้งนี้ บุคลากรทุกท่าน จะได้เรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบจริง ของบริษัทฯ ผ่านการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการทํา Work Shop เพื่อนําความรู้ที่ได้นี้ ไปถ่ายถอดถึง คุณประโยชน์และความสําคัญของเคร่ืองมือ, เครื่องทดสอบ ให้แก่ลูกค้า, ผู้สนใจและผู้มีอุปการคุณรับทราบ ถึงความสําคัญของการใช้เครื่องมือ อย่างมืออาชีพ ดังนโยบายที่ว่า “เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ด้วยจิตสํานึก ในงานบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ”