Skip to main content

ตามที่ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัด โครงการ “Season of Sharing” เพื่อการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ตามมูลนิธิฯ อาทิเช่น เสื้อผ้า, หนังสือหรือสิ่งของเหลือใช้ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ทางบุคลากรภายในองค์กรร่วมกันนำสิ่งของมาบริจาคพร้อมร่วมมือกันคัดแยกประเภทของสิ่งของ ก่อนการนำไปบริจาค

โครงการดังกล่าวได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ภายใต้เจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้และมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำสิ่งของจากทางบุคลากรภายในองค์กรที่มีจิตอาสา ร่วมกันนำมาบริจาค ที่มูลนิธิกระจกเงาพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ มูลนิธิฯ เพื่อเป็นอาสาช่วยในการคัดแยกสิ่งของและเพื่อโอกาสในการร่วมกันแบ่งปันอีกครั้ง

ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร, บุคลากรภายในองค์กรและนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ที่ร่วมมือร่วมใจทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี