Skip to main content

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสสนับสนุนในโครงการอื่นๆ ต่อไป