Skip to main content

เมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “Service Wow ! สร้างประสบการณ์ใหม่ บริการเหนือความคาดหมายลูกค้า” ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทธสงคราม เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด, การบริหารประสบการณ์ลูกค้า รวมทั้งฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อสร้าง “Brand Advocate” อันก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงสุด

ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ มาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทั้งหมดนี้ให้แก่บุคลากรทุกท่านอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ ไปปฏิบัติและสร้างประสบการณ์อันดีให้แก่ลูกค้า ผ่านการบริการด้วยหัวใจ (Service Touch Point)