Skip to main content

เมื่ออังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอ เพื่อชัยชนะในงานขาย” ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองให้แก่บุคคลากร เนื่องจากทักษะดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า, สร้างการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจและสร้างความประทับใจอันสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในลูกค้า เพื่อตอบสนองงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสร้างความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันในระยะยาว

ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ มาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทั้งหมดนี้ให้แก่บุคลากรทุกท่านอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ ไปปฏิบัติและสร้างประสบการณ์อันดีให้แก่ลูกค้า ผ่านการบริการด้วยหัวใจ (Service Touch Point)