Skip to main content

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากรภายใต้หลักสูตร “พัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากรอันส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ” ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในฐานะผู้นำให้แก่บุคลากร ฝึกเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ให้เข้าใจถึงจิตวิทยาการบริหารงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ตนเองและทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการเอาชนะใจลูกค้าภายในและภายนอกให้แก่บุคลากรทุกท่าน ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจยิ่งขึ้น