Skip to main content
บทความ

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน

By กรกฎาคม 4, 2015มิถุนายน 3rd, 2016No Comments

ปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม มีความอันตรายมากที่สุด เนื่องจากการขับเคลื่อนของเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีความอันตรายและส่งผลรวดเร็วมาก บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้โรงงานไฟไหม้, ระบบไฟฟ้าในโรงงานขัดข้อง ทำให้เครื่องจักรหยุดทำงาน ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ สร้างความเสียหายให้บริษัทอย่างมหาศาล, หม้อแปลงหลักของโรงงานระเบิดทำให้การขับเคลื่อนของเครื่องจักรหยุดชะงัก เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นนั้น รวดเร็วและยากที่จะแก้ไขได้ทัน ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ในโรงงานทั้งหมด

สาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าโรงงาน

1.เกิดจากตัวผู้ใช้งานเอง ขาดความรู้ความเข้าใจ อย่างแท้จริงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงานและมองข้ามความสำคัญของผู้ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
2.ขาดความรู้ความเข้าใจในแปลนระบบไฟฟ้าโรงงาน ซึ่งอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าไม่ถูกหลักวิชาการและไม่เป็นระบบ
3.ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน เน้นราคาถูก ไม่เน้นคุณภาพ
4.ขาดช่างเทคนิคไฟฟ้าที่มีความสามารถในการดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน ซึ่งบางที่ไม่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งของช่างไฟฟ้า
5.ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง ทำให้เข้าใจผิดในการสั่งงาน อาจทำให้เกิดอันตรายได้
6.ขาดความเอาใจในและไม่ให้ความสำคัญ กับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี

วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน

1.ผู้ใช้งานหรือดูแลระบบไฟฟ้าต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจในระบบไฟฟ้า และแปลนระบบไฟฟ้าโรงงาน
2.ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน เน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
3.คัดสรรช่างเทคนิคไฟฟ้าประจำโรงงาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ เพื่อดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หรือซ่อมแซมระบบฯ เบื้องต้นได้
4.ควรมีการประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้ชัดเจน
5. โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปีทุกๆปีเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

ดังนั้น เจ้าของกิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าโรงงาน เพราะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า นั้นยากที่จะแก้ไขและทำทุกอย่างให้กลับคืนมาเหมือนเดิม มูลค่าความเสียหายอาจจะมากกว่าค่าบำรุงรักษาไฟฟ้าด้วยซ้ำไป และเจ้าของกิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปีทุกๆ ปี