Skip to main content

ตามที่ทาง บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัด โครงการ “Season of Sharing” เพื่อการแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ตามมูลนิธิฯ อาทิเช่น เสื้อผ้า, หนังสือ, ของเล่น, อาหารแห้งและขนมต่างๆ รวมทั้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ทางบุคลากรภายในองค์กรร่วมกันนำมาบริจาค พร้อมทั้งร่วมมือกันคัดแยกประเภทของสิ่งของก่อนการนำไปบริจาค

โครงการดังกล่าวได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ภายใต้เจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้และมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำสิ่งของจากบุคลากรภายในองค์กรที่มีจิตอาสา ร่วมกันนำมาบริจาค ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นและมูลนิธิกระจกเงา พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของมูลนิธิและอาสาช่วยเจ้าหน้าที่คัดแยกสิ่งของเพื่อได้มีโอกาสร่วมแบ่งปันอีกครั้ง

ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร ที่ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี