Skip to main content

การเกิดจุดร้อน
Hotspot

โดย บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

ความร้อนในระบบไฟฟ้าเป็นปกติที่จะเกิดขึ้น หากมีการทํางานของอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าและในขณะเดียวกันนั้นทําให้อุปกรณ์ที่ใช้ยึดระหว่างจุดต่อต่างๆ เกิดความร้อนเป็นผลให้อุปกรณ์นั้นขยายตัว และเมื่อไม่มีการทํางานอุปกรณ์นั้นก็จะเย็นตัวลง ทําให้อุปกรณ์นั้นหดตัวลง เกิดการคลายตัวออกของอุปกรณ์ที่ยึดระหว่างจุดต่อ หรือที่เรียกกันว่า “จุดต่อหลวม”

ผลกระทบการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

“จุดต่อหลวม” เป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ เช่น การเกิดไฟดับขณะมีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การสูญเสียอุปกรณ์ที่มีราคาสูงในระบบไฟฟ้า การสูญเสียเสถียรภาพที่ดีในการจ่ายระบบไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง จนไปถึงการเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

สายด่วน 24 ชั่วโมง 062-259-5696

การป้องกันการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

การถ่ายภาพความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรดที่มีความละเอียดสูง เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน ทําให้สามารถเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เพื่อหาจุดความร้อนระบบไฟฟ้า ทั้งแรงสูงและแรงต่ํา เช่นสายส่งแรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในตู้เมนสวิตช์บอร์ด และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อนํารายงานการตรวจวัดมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป