Skip to main content

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ผู้นำด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อย่างครบวงจร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง อย่างมืออาชีพ” ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ รับผิดชอบโครงการโดย หน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาเครื่องมือ สังกัดแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาคทฤษฎี

เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและทำความรู้จักเครื่องมือสำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ภาคปฏิบัติ

ฝึกการใช้เครื่องมือ สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า

สอบวัดความรู้

นอกจากจะสร้างความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ยังความคัญด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่สำคัญและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้รับบริการจากเรา