Skip to main content

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มาให้ความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา อีกทั้งยังสอนวิธีการปั๊มหัวใจซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษาอีกด้วย