Skip to main content

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา ไปดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหม้อแปลงชั้นนำของประเทศไทย เพื่อศึกษาดูกระบวนการผลิตของหม้อแปลงทุกประเภท ทุกขนาด และบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ที่กรุณาให้ทางบริษัทฯ เข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้