Skip to main content

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์” ครั้งที่ 2 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์