Skip to main content
บทความ

การถ่ายภาพความร้อนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

By August 21, 2019August 27th, 2019No Comments

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด (Infrared Thermography) ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในระบบการผลิตภายในโรงงานเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังนำมาใช้ในงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อีกด้วย โดยการถ่ายภาพความร้อนตามจุดต่อต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันก่อนที่ระบบไฟฟ้าจะเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ของการถ่ายภาพความร้อน

• สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันก่อนที่ระบบไฟฟ้าจะเกิดความเสียหาย
• ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน

ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบจากการถ่ายภาพความร้อน

• ตรวจพบจุดร้อนบริเวณจุดต่อ (Hot Spot)

จุดต่อสายต่างๆ ภายในตู้เมนสวิตช์ (MDB) เมื่อใช้งานไปนานๆ จะหลวมและมีออกไซด์อันเนื่องจากความร้อนจากการที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและความชื้นซึ่งจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่สะดวก และอาจเกิดการสปาร์คหรืออาร์คขึ้นที่จุดต่อเหล่านี้ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน ณ บริเวณจุดต่อที่เกิดความร้อนจนอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในที่สุด

Connector loss
ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานและทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพความร้อน

ทำไม ??? จึงต้องถ่ายภาพความร้อนอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้า

การตรวจหาจุดร้อนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้สามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าดับล่วงหน้าได้