Skip to main content

1. การตรวจสอบระบบแรงสูง

– จุดต่อแรงสูง
– เครื่องวัดไฟฟ้า
– ชนิดของอุปกรณ์ป้องกัน
– สายแรงสูง
– กับดักฟ้าผ่า
– การต่อลงดิน
– อุณหภูมิจุดต่อของอุปกรณ์

2. การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

– อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
– สายแรงสูง
– หม้อแปลงไฟฟ้า
– ลักษณะการติดตั้ง
– ข้อมูลทั่วไป
– Cable Box
– ตัวถังหม้อแปลง
– ทดสอบค่าน้ำมัน
– การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง
– สารดูดความชื้น (ถ้ามี)
– ป้ายเตือนอันตราย
– พื้นลานหม้อแปลง(ถ้ามี)
– เสาหม้อแปลง (ถ้ามี)
– การป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน
– อุณหภูมิจุดต่อของอุปกรณ์

3. การตรวจสอบตู้สวิตช์บอร์ดหลัก

– สายแรงต่ำ
– วิธีการเดินสาย
– ลักษณะการติดตั้ง
– บริเวณการติดตั้ง
– เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์
– ข้อมูลที่อ่านค่าได้จากมิเตอร์ที่ตู้เมนสวิตช์
– การต่อลงดิน
– อุณหภูมิจุดต่อของอุปกรณ์

4. การตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า

– ลักษณะการติดตั้ง
– บริเวณการติดตั้ง
– เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์
– อุณหภูมิจุดต่อของอุปกรณ์