Skip to main content
บทความ

วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเชิงป้องกัน

By June 29, 2022No Comments

วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเชิงป้องกัน

1

เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2

เพื่อยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า

3

ลดความเสี่ยงของการขัดข้องในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ก่อนหม้อแปลงจะเสียหายหรือหม้อแปลงระเบิด

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

  • ทำความสะอาด เติมสารหล่อลื่น
  • ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ และกวดขันจุดต่อลูกถ้วย และตัวถังหม้อแปลง
  • ตรวจสอบ และเปลี่ยนสารดูดความชื้น
  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายไฟ
  • ทดสอบค่าน้ำมัน
  • ทดสอบความต้านทานก่อนต่อลงดิน
  • ทดสอบความชื้นของกระดาษฉนวนในหม้อแปลง
  • ตรวจวัดความต้านทานขดลวดของหม้อแปลง

อ้างอิง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 ข้อ2 ให้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง

สนใจบริการ ประเมินหน้างานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โทร. HOT LINE

062-259-5696