Skip to main content

1.จะทราบได้อย่างไรว่าเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม

ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

  • เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 kW ขึ้นไป
  • หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 1,175 kVA ขึ้นไป
  • การใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป

เมื่อตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เจ้าของอาคารต้องมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

* นำรายงานการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบ และส่งให้อธิบดี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

2.คุณสมบัติผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

Qualification

• เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
• เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
• เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
• เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
• เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ
2. ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
3. ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
3. ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐

ประชาสัมพันธ์งานอบรมด้านพลังงานโดยหน่วยงานฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน
2.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร
อบรม Onsite เพียงรุ่นละ 50 ท่านเท่านั้น ระยะเวลาการเรียนจำนวน 5 วัน และสอบหลังการอบรม 1 วัน

กำหนดวันอบรม
รุ่นที่ 1 : 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
รุ่นที่ 2 : 26-30 สิงหาคม พ.ศ. 2567
รุ่นที่ 3 : 25-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

สิทธิพิเศษ !! สำหรับลูกค้ารับส่วนลดทันที 20 เปอร์เซ็นพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย

More Information
คุณแพรว 099-295-9441
คุณปอ 093-496-9962
หรือ Line OA : @thermotracer