Skip to main content
Article

Corona Effect

By September 16, 2021December 18th, 2023No Comments

การตรวจสอบการเกิด PD บนผิวสายไฟฟ้ากำลังแบบเดินลอยและจุดต่อต่าง ๆ ผลของความเครียดสนามไฟฟ้าบนพื้นที่หนึ่ง ๆ เมื่อสูงพอที่ทำให้อากาศรอบพื้นที่นั้นเกิดการแตกตัว (Ionization) จะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า Corona ขึ้นมา การขยายตัวของวง Corona อาจทำให้เกิดการวาบไฟตามผิว (Flash Over) หรืออาร์คที่ฉนวน หรือเบรกดาวน์ได้ในที่สุด

วิธีการตรวจสอบ Corona Effect สามารถทำได้อยู่ 2 วิธี คือ

1. ใช้กล้องตรวจจับ Corona

ซึ่งปรากฏการณ์ Corona Effect ที่เกิดขึ้นจะมีการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในย่าน UV (Ultra Violet) ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ Corona Effect ได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องพิเศษที่สามารถรับรังสีในย่าน UV ได้เท่านั้น และกล้องความร้อนก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เช่นกัน

2. ใช้ Ultrasonic Detection

คือ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจการเกิดคลื่น Ultrasonic ในบริเวณที่ตามองไม่เห็นหรือการฉีกขาดของชิลด์และเปลือกสายไฟฟ้ากำลัง ซึ่งอาจมีความชื้นซึมเข้าเนื้อฉนวนหรือจุดต่อต่างๆ ได้

ภาพตัวอย่างการตรวจสอบการเกิด Corona Discharge