Skip to main content
Article

The importance of inspecting the electrical system

By July 4, 2015December 18th, 2023No Comments

ปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม มีความอันตรายมากที่สุด เนื่องจากการขับเคลื่อนของเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีความอันตรายและส่งผลรวดเร็วมาก บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้โรงงานไฟไหม้, ระบบไฟฟ้าในโรงงานขัดข้อง ทำให้เครื่องจักรหยุดทำงาน ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ สร้างความเสียหายให้บริษัทอย่างมหาศาล, หม้อแปลงหลักของโรงงานระเบิดทำให้การขับเคลื่อนของเครื่องจักรหยุดชะงัก เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นนั้น รวดเร็วและยากที่จะแก้ไขได้ทัน ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ในโรงงานทั้งหมด

สาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าโรงงาน

1.เกิดจากตัวผู้ใช้งานเอง ขาดความรู้ความเข้าใจ อย่างแท้จริงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงานและมองข้ามความสำคัญของผู้ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
2.ขาดความรู้ความเข้าใจในแปลนระบบไฟฟ้าโรงงาน ซึ่งอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าไม่ถูกหลักวิชาการและไม่เป็นระบบ
3.ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน เน้นราคาถูก ไม่เน้นคุณภาพ
4.ขาดช่างเทคนิคไฟฟ้าที่มีความสามารถในการดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน ซึ่งบางที่ไม่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งของช่างไฟฟ้า
5.ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง ทำให้เข้าใจผิดในการสั่งงาน อาจทำให้เกิดอันตรายได้
6.ขาดความเอาใจในและไม่ให้ความสำคัญ กับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี

วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน

1.ผู้ใช้งานหรือดูแลระบบไฟฟ้าต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจในระบบไฟฟ้า และแปลนระบบไฟฟ้าโรงงาน
2.ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน เน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
3.คัดสรรช่างเทคนิคไฟฟ้าประจำโรงงาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ เพื่อดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หรือซ่อมแซมระบบฯ เบื้องต้นได้
4.ควรมีการประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้ชัดเจน
5. โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปีทุกๆปีเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

ดังนั้น เจ้าของกิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าโรงงาน เพราะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า นั้นยากที่จะแก้ไขและทำทุกอย่างให้กลับคืนมาเหมือนเดิม มูลค่าความเสียหายอาจจะมากกว่าค่าบำรุงรักษาไฟฟ้าด้วยซ้ำไป และเจ้าของกิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปีทุกๆ ปี