Skip to main content

บริการของเรา

บริการลงนามรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า

บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี พร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัยโดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้า ผู้ชำนาญงานตรวจสอบโดยตรง ตามแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้า
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

• ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยกล้องอินฟราเรด
• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง CoroCAM 8D
• ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องทดสอบหม้อแปลง
• ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องวิเคราะห์ฉนวน

บริการบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการตรวจสอบอาคาร
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ

บริการทดสอบ
AIR CIRCUIT BREAKER
ทุกยี่ห้อ

บริการตรวจสอบ
ความปลอดภัยเครน, ลิฟต์,
รถเครน และรอกไฟฟ้า

บริการทดสอบระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการ
พลังงาน

บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

บริการโปรแกรมวิเคราะห์
ไฟฟ้าแบบฉับพลัน (ETAP SOFTWARE)

บริการวิเคราะห์พลังงาน
อย่างแม่นยำ

งานติดตั้ง บำรุงรักษา
ทำความสะอาด และ
ตรวจสอบโซล่าเซลล์

พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง

HOTLINE 062 259 5696