ประวัติความเป็นมา

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร ผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกร ควบคุมทั้งในระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นใจในระบบไฟฟ้า ที่มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วยทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 5,000,000 บาท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า งานทดสอบ งานบำรุงรักษา ออกแบบ ระบบไฟฟ้า แรงสูง – ต่ำ อย่างครบวงจร

มีการบริหารองค์กรด้วยระบบ
ISO 9001:2015

ใบรับรอง iso ของบริษัทฯ

ภารกิจของเรา

บริการงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยนำเครื่องมือและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสูงสุด
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าทั่วไปให้ได้รับความรู้และความเข้าใจ เพื่อลดอันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
บริการให้คำปรึกษา แนะนำและการจัดฝึกอบรมในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
บริการให้คำปรึกษา แนะนำและการจัดฝึกอบรมในเรื่องการคิดค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
บริการให้คำปรึกษา แนะนำและการจัดฝึกอบรมในเรื่องการตรวจสอบและบำรุงรักษาไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
การให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดตั้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อบริการตอบข้อสงสัยและรับแจ้งเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพีงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเน้นการทำงานเป็นทีม
บริษัททำการพัฒนาพนักงานโดยจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานมีความรู้และความสามารถ เพื่อรับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ
งานตรวจสอบและลงนามรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า, เครื่องจักร, รอก, เครน, ลิฟต์, หม้อไอน้ำ

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด
เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจสูงสุด

Video Presentation

Thermotracer Co.,Ltd.

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ที่ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า, งานทดสอบ, งานบำรุงรักษาและออกแบบระบบไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ อย่างครบวงจร พร้อมทั้งใส่ใจตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน, ลูกค้าผู้รับบริการและผู้รับเหมา

ทางบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน, ลูกค้าผู้รับบริการและผู้รับเหมา ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน, ลูกค้าผู้รับบริการและผู้รับเหมา ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ลูกค้าผู้รับบริการและผู้รับเหมา ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน