ประวัติความเป็นมา

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร ผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกร ควบคุมทั้งในระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นใจในระบบไฟฟ้า ที่มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วยทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 8,000,000 บาท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า งานทดสอบ งานบำรุงรักษา ออกแบบ ระบบไฟฟ้า แรงสูง – ต่ำ อย่างครบวงจร

มีการบริหารองค์กรด้วยระบบ
ISO 9001:2015

ใบรับรอง iso ของบริษัทฯ

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด
เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจสูงสุด

ภารกิจของเรา

บริการงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยนำเครื่องมือและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสูงสุด
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าทั่วไปให้ได้รับความรู้และความเข้าใจ เพื่อลดอันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
บริการให้คำปรึกษา แนะนำและการจัดฝึกอบรมในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
บริการให้คำปรึกษา แนะนำและการจัดฝึกอบรมในเรื่องการคิดค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
บริการให้คำปรึกษา แนะนำและการจัดฝึกอบรมในเรื่องการตรวจสอบและบำรุงรักษาไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
การให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดตั้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อบริการตอบข้อสงสัยและรับแจ้งเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพีงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเน้นการทำงานเป็นทีม
บริษัททำการพัฒนาพนักงานโดยจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานมีความรู้และความสามารถ เพื่อรับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ
งานตรวจสอบและลงนามรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า, เครื่องจักร, รอก, เครน, ลิฟต์, หม้อไอน้ำ

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ผู้อบรมด้านไฟฟ้า

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ที่ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า, งานทดสอบ, งานบำรุงรักษาและออกแบบระบบไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ อย่างครบวงจร พร้อมทั้งใส่ใจตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน, ลูกค้าผู้รับบริการและผู้รับเหมา

ทางบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน, ลูกค้าผู้รับบริการและผู้รับเหมา ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน, ลูกค้าผู้รับบริการและผู้รับเหมา ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ลูกค้าผู้รับบริการและผู้รับเหมา ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน