Skip to main content

ข่าวบริษัท

การอบรมต่างๆ ของบุคลากร

ประมวลภาพงาน “อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า” ครั้งที่ 2

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

Read More

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

By ข่าวบริษัท

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม ในการเป็นผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นลำดับที่ 2

Read More

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

By ข่าวบริษัท

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2564 ตามข้อ 12 ทะเบียน ทั้งในระดับบุคคล (มาตรา 9) และระดับนิติบุคคล (มาตรา 11)

Read More

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรา 9 และมาตรา 11

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขออนุมัติการขึ้นทะเบียนและอนุญาต ในการให้บริการด้านการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจกับทางลูกค้าในการใช้บริการกับทางบริษัทฯ

Read More

มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) และสร้างความมั่นใจในการทำงาน โดยวิธีการการพ่นยาฆ่าเชื้อ

By ข่าวบริษัท

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร ทั้งในส่วนของสำนักงาน พื้นที่ส่วนกลางรวมถึงห้องประชุม และพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

Read More

ชี้แจงมาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงาน Thermo Tracer

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา และจากผลการตรวจคัดกรองฯ ในครั้งนี้พบว่า พนักงานทุกคน ไม่พบผลเป็น Detected (+) โดยมีผลเป็น Undetected (-) คือ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read More

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ดำเนินการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)

By ข่าวบริษัท

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทาง บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นบริเวณภายในอาคาร และห้องทำงานของแต่ละฝ่าย โดยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด – 19 (COVID-19)

Read More

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด 19 ของ บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More

Thermo Tracer ประกาศให้พนักงาน Work From Home

By ข่าวบริษัท

เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทาง Thermo Tracer จึงมีประกาศให้พนักงาน Work From Home

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

“ เรายังคงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. โดยทีมวิศวกร ”

มาตรการตรวจคัดกรอง และการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สำหรับพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัทเทอร์โม

By ข่าวบริษัท

จากสถานการณ์วิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ และในเครือเทอร์โมกรุ๊ปเองได้ออกมาตรการและจดหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันทั้งในและนอกองค์กร

Read More

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อบุคลากร

งานอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1 โซนสมุทรปราการ

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 โรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 ท่าน และพันธมิตรที่มาร่วมจัดนิทรรศการและแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วม

Read More

กิจกรรม Happy Brain

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณเล็ก กฤตนัน วิโรจน์สายลี สุดยอดนักขายมือทองของเมืองไทย เจ้าของเพจ Sales101 ได้เข้ามา In-House Training ณ ห้องประชุม Corona ให้แก่ทีมขายและการตลาดของบริษัทฯ ในหัวข้อ “Sales Pro”

Read More

อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

ประมวลภาพงาน “อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Ratchapruek อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Read More

การฝึกอบรมแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานประเภทบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

ด้วยบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ทั้งการทดสอบ ตรวจสอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการทำหน้าที่ทดสอบด้วยเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบเป็นประจำทุกปี และเป็นผู้ควบคุมงานทีมงานที่ปฏิบัติงานการทำความสะอาด

Read More

เทอร์โมเทรเซอร์ มอบทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้มีการมอบของรางวัลเป็นทองคำมูลค่า 1 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทำงานเคียงข้างกับทาง บริษัทฯ ครบ 10 ปี

Read More

ท่องเที่ยวประจำปี 2562 (Happy Relax)

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562 (Happy Relax) ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี

Read More

กีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2562

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปีขึ้น ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถนนคุ้มเกล้า กรุงเทพมหานคร

Read More

จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากรอันส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ”

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากรภายใต้หลักสูตร “พัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากรอันส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ” ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี

Read More

เทคนิคการนำเสนอ เพื่อชัยชนะในงานขาย

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่ออังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอ เพื่อชัยชนะในงานขาย” ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

Read More

Service Wow ! สร้างประสบการณ์ใหม่ บริการเหนือความคาดหมายลูกค้า

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพองค์กรของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการฝึกอบรม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “Service Wow ! สร้างประสบการณ์ใหม่ บริการเหนือความคาดหมายลูกค้า” ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทธสงคราม

Read More

กิจกรรมเพื่อสังคม

CSR เพื่อประเทศ/เพื่อชุมชน

โครงการ CSR ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า วัดสมานรัตนาราม ประจำปี 2567

By กิจกรรมเพื่อสังคม

จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ 2567 โดยได้ดูแลงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำที่ตู้เมนสวิตซ์บอร์ด

Read More

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ (Freshy) ในรั้วมหาวิทยาลัย

By กิจกรรมเพื่อสังคม

ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มากประสบการณ์ในงานด้านระบบไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า พร้อมยกตัวอย่างภาพจากประสบการณ์จริงให้น้องๆ นักศึกษาได้มีความรู้

Read More

กิจกรรม CSR เพื่อสังคมและสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2566

By กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ “การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ (Freshy) ในรั้วมหาวิทยาลัย”

Read More

โครงการ CSR รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน บูรณะและทำความสะอาดวัด ปีที่ 4 ณ วัดทองสัมฤทธิ์

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จัดโครงการ CSR รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน บูรณะและทำความสะอาดวัด ปีที่ 4 ณ วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read More

โครงการ Season of Sharing ปีที่ 4

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำสิ่งของไปบริจาคยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและส่งมอบสิ่งของบริจาคไปยังโครงการช่วยเหลือน้องๆ บนดอย Donation for Children Thailand ผ่านการขนส่งภาคเอกชน

Read More

สืบสานประเพณีงานทอดกฐินสามัคคี วัดทองสัมฤทธิ์ ประจำปี 2564

By กิจกรรมเพื่อสังคม

ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในครั้งนี้ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน และร่วมจัดตั้งโรงทานสนับสนุนไอศกรีมโบราณ สำหรับนำแจกผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564

Read More

เทอร์โมฯ ร่วมใจ ให้โลหิต เพิ่มชีวิต

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยได้จัดตั้ง โครงการ “เทอร์โมฯร่วมใจ ให้โลหิต เพิ่มชีวิต” ร่วมแก้วิกฤตขาดแคลนเลือด

Read More

ชาวเทอร์โมฯร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติ ระลอกใหม่ไปด้วยกัน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบในครั้งนี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยได้นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ชุด PPE และปัจจัย นำมาถวายให้แก่วัดบึงบัว ซึ่งเป็นพุทธสถานที่ช่วยรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Read More

เทอร์โมมอบความห่วงใย ส่งต่อหน้ากากอนามัย ส่งพลังใจให้แก่กัน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อลดการสัมผัสเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ มอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านปาริชาติ

Read More

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 7

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563”

Read More