Skip to main content

Thermo Tracer ประกาศให้พนักงาน Work From Home

By ข่าวบริษัท

เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทาง Thermo Tracer จึงมีประกาศให้พนักงาน Work From Home

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

“ เรายังคงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. โดยทีมวิศวกร ”