Skip to main content

การเกิดจุดร้อน (HOT SPOT)

By บทความ

การเกิดจุดร้อน
Hotspot

โดย บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

ความร้อนในระบบไฟฟ้าเป็นปกติที่จะเกิดขึ้น หากมีการทํางานของอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าและในขณะเดียวกันนั้นทําให้อุปกรณ์ที่ใช้ยึดระหว่างจุดต่อต่างๆ เกิดความร้อนเป็นผลให้อุปกรณ์นั้นขยายตัว และเมื่อไม่มีการทํางานอุปกรณ์นั้นก็จะเย็นตัวลง ทําให้อุปกรณ์นั้นหดตัวลง เกิดการคลายตัวออกของอุปกรณ์ที่ยึดระหว่างจุดต่อ หรือที่เรียกกันว่า “จุดต่อหลวม”

ผลกระทบการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

“จุดต่อหลวม” เป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ เช่น การเกิดไฟดับขณะมีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การสูญเสียอุปกรณ์ที่มีราคาสูงในระบบไฟฟ้า การสูญเสียเสถียรภาพที่ดีในการจ่ายระบบไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง จนไปถึงการเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

สายด่วน 24 ชั่วโมง 062-259-5696

การป้องกันการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

การถ่ายภาพความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรดที่มีความละเอียดสูง เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน ทําให้สามารถเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เพื่อหาจุดความร้อนระบบไฟฟ้า ทั้งแรงสูงและแรงต่ํา เช่นสายส่งแรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในตู้เมนสวิตช์บอร์ด และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อนํารายงานการตรวจวัดมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ชี้แจงมาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงาน Thermo Tracer

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา และจากผลการตรวจคัดกรองฯ ในครั้งนี้พบว่า พนักงานทุกคน ไม่พบผลเป็น Detected (+) โดยมีผลเป็น Undetected (-) คือ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read More

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 7

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563”

Read More

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ดำเนินการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)

By ข่าวบริษัท

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทาง บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นบริเวณภายในอาคาร และห้องทำงานของแต่ละฝ่าย โดยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด – 19 (COVID-19)

Read More

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด 19 ของ บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More

Thermo Tracer ประกาศให้พนักงาน Work From Home

By ข่าวบริษัท

เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทาง Thermo Tracer จึงมีประกาศให้พนักงาน Work From Home

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

“ เรายังคงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. โดยทีมวิศวกร ”

มาตรการตรวจคัดกรอง และการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สำหรับพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัทเทอร์โม

By ข่าวบริษัท

จากสถานการณ์วิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ และในเครือเทอร์โมกรุ๊ปเองได้ออกมาตรการและจดหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันทั้งในและนอกองค์กร

Read More

Electrical Power System Analysis Software

By บทความ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน เชิงลึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ETAP) ตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของ NFPA (National Fire Protection Association) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน ด้วยการล้างแรงสูง

By บทความ

คราบสกปรกหรือไอเกลือต่างๆ ที่บริเวณผิวลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าบนพื้นผิวของอุปกรณ์ ความสกปรกดังกล่าวนี้ เป็นตัวการทำให้เกิดกระแสรั่วลงดิน (Leakage Current) และกลายเป็น Flashover ในที่สุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง

Read More