Skip to main content

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

By ข่าวบริษัท

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม ในการเป็นผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นลำดับที่ 2

Read More

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

By ข่าวบริษัท

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2564 ตามข้อ 12 ทะเบียน ทั้งในระดับบุคคล (มาตรา 9) และระดับนิติบุคคล (มาตรา 11)

Read More

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรา 9 และมาตรา 11

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขออนุมัติการขึ้นทะเบียนและอนุญาต ในการให้บริการด้านการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจกับทางลูกค้าในการใช้บริการกับทางบริษัทฯ

Read More

โครงการ Season of Sharing ปีที่ 4

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำสิ่งของไปบริจาคยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและส่งมอบสิ่งของบริจาคไปยังโครงการช่วยเหลือน้องๆ บนดอย Donation for Children Thailand ผ่านการขนส่งภาคเอกชน

Read More

สืบสานประเพณีงานทอดกฐินสามัคคี วัดทองสัมฤทธิ์ ประจำปี 2564

By กิจกรรมเพื่อสังคม

ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในครั้งนี้ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน และร่วมจัดตั้งโรงทานสนับสนุนไอศกรีมโบราณ สำหรับนำแจกผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564

Read More

เทอร์โมเทรเซอร์ มอบทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้มีการมอบของรางวัลเป็นทองคำมูลค่า 1 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทำงานเคียงข้างกับทาง บริษัทฯ ครบ 10 ปี

Read More

เทอร์โมฯ ร่วมใจ ให้โลหิต เพิ่มชีวิต

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยได้จัดตั้ง โครงการ “เทอร์โมฯร่วมใจ ให้โลหิต เพิ่มชีวิต” ร่วมแก้วิกฤตขาดแคลนเลือด

Read More

การตรวจสอบโคโรน่า (Corona Effect)

By บทความ

การตรวจสอบการเกิด PD บนผิวสายไฟฟ้ากำลังแบบเดินลอยและจุดต่อต่าง ๆ ผลของความเครียดสนามไฟฟ้าบนพื้นที่หนึ่ง ๆ เมื่อสูงพอที่ทำให้อากาศรอบพื้นที่นั้นเกิดการแตกตัว

Read More