Skip to main content

กิจกรรม CSR เพื่อสังคมและสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2567

ชื่อโครงการ “การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ (Freshy) ในรั้วมหาวิทยาลัย”

ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มากประสบการณ์ในงานด้านระบบไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า พร้อมยกตัวอย่างภาพจากประสบการณ์จริงให้น้องๆ นักศึกษาได้มีความรู้ภายใต้กฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในหัวข้อการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ โดยมีรายละเอียดการอบรมฯ ดังต่อไปนี้

ภาคเช้า (ทฤษฎี)
1. ระบบไฟฟ้าที่ดี
2. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
4. สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ภาคบ่าย (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่าย ในหัวข้อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า โดยพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมการสาธิตและให้ผู้ร่วมอบรมได้ร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือจากหุ่นจำลอง สร้างความสนุกสนานให้กับผู้อบรมทุกท่าน ในโอกาสนี้ทางนักศึกษาได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการอบรม