Skip to main content
ข่าวบริษัท

มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) และสร้างความมั่นใจในการทำงาน โดยวิธีการการพ่นยาฆ่าเชื้อ

By กันยายน 8, 2021No Comments

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและจากการแพร่ระบาดอย่างหนักในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานและคนไทยทุกคน

ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จึงได้เล็งถึงเห็นความสำคัญต่อปัญหาและการแพร่ระบาดฯ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และมิได้นิ่งนอนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด จึงมีมาตรการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร ทั้งในส่วนของสำนักงาน พื้นที่ส่วนกลางรวมถึงห้องประชุม และพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร รวมถึงลูกค้า และทุกท่านที่มาติดต่อ ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด