Skip to main content
ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

By พฤษภาคม 3, 2022No Comments

จากประกาศใช้กฎหมายใหม่สำหรับผู้ให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษา โดยให้มีการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 และรับอนุญาตตามมาตรา 11 เพื่อกำกับดูแลและควบคุมบุคคลและนิติบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต ในการให้บริการ ตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม ในการเป็นผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นลำดับที่ 2 ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2564 ตามข้อ 12 ทะเบียน ทั้งในระดับบุคคล (มาตรา 9) และระดับนิติบุคคล (มาตรา 11)

ทางบริษัทฯ พร้อมสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นใจในระบบไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งด้านการตรวจสอบ รับรอง บำรุงรักษา และจัดฝึกอบรม ให้กับลูกค้าทุกๆท่าน ที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัทฯ เสมอมา