Skip to main content

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563” ซึ่งสนับสนุนโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสสนับสนุนในโครงการอื่นๆ ต่อไป