Skip to main content

CSR รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อการบูรณะห้องสุขาวัดทองสัมฤทธิ์ครั้งที่ 1

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “CSR รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อการบูรณะห้องสุขาวัดทองสัมฤทธิ์” ครั้งที่ 1

Read More

โครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์” ครั้งที่ 2

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์” ครั้งที่ 2 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read More

กิจกรรมเพื่อสังคมไทย ครั้งที่ 2 ในโครงการ ปลูกป่า รักษาป่าชายเลน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมไทย ครั้งที่ 2 ในโครงการ ปลูกป่า รักษาป่าชายเลน ณ แหลมแม่นกแก้ว ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

Read More

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559” ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read More

โครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ครั้งที่ 1

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ครั้งที่ 1 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ นักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย

Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรอเซอร์ จำกัด ได้จัดให้มีนโยบายเปิดรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน-นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นำความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาที่กำลังศึกษา มาประยุกต์ใช้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

Read More

โครงการ “ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 แก่นิสิต/นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read More

กิจกรรมเพื่อสังคมไทยในโครงการ “ปันความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1”

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมไทยในโครงการ “ปันความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More

กิจกรรม “ส่งมอบความสุขเพื่อชุมชนใกล้เคียง”

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ส่งมอบความสุขเพื่อชุมชนใกล้เคียง” โดยสนับสนุนไอศกรีมมหาชัย จำนวน 2 ถัง ให้แก่วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

Read More