Skip to main content

บทความ

ตรวจสอบโรงงานหรืออาคารของคุณเข้าข่ายการตรวจสอบพลังงานหรือไม่ ?

By บทความ

ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

Read More

บริการตรวจสอบความชื้นของหม้อแปลงระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่อง Moisture content

By บทความ

นอกจากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องมีการทำความสะอาดและการตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน (insulation) เทอร์โม เทรเซอร์ ของเรายังมีบริการตรวจสอบค่าความชื้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถรู้ผลได้เลยได้หน้างาน ป้องกันอันตรายจากการจ่ายระบบไฟฟ้า สามารถตรวจสอบได้

Read More

การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ประจำปี

By บทความ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในกรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ เหมาะสำหรับนำมาใช้งานในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง

Read More

การทดสอบการเกิดการลัดวงจรของขดลวดภายในหม้อแปลง (Winding Resistance Measurement)

By บทความ

ปัจจุบันทั้ง 3 องค์ประกอบมีวิธีที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดระเบิดของหม้อแปลงแบบฉับพลันในอนาคตได้

Read More

การตรวจสอบโคโรน่า (Corona Effect)

By บทความ

การตรวจสอบการเกิด PD บนผิวสายไฟฟ้ากำลังแบบเดินลอยและจุดต่อต่าง ๆ ผลของความเครียดสนามไฟฟ้าบนพื้นที่หนึ่ง ๆ เมื่อสูงพอที่ทำให้อากาศรอบพื้นที่นั้นเกิดการแตกตัว

Read More

การเกิดจุดร้อน (HOT SPOT)

By บทความ

ความร้อนในระบบไฟฟ้าเป็นปกติที่จะเกิดขึ้น หากมีการทํางานของอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าและในขณะเดียวกันนั้นทําให้อุปกรณ์ที่ใช้ยึดระหว่างจุดต่อต่างๆ เกิดความร้อนเป็นผลให้อุปกรณ์นั้นขยายตัว

Read More