Skip to main content

การเกิดจุดร้อน (HOT SPOT)

By บทความ

การเกิดจุดร้อน
Hotspot

โดย บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

ความร้อนในระบบไฟฟ้าเป็นปกติที่จะเกิดขึ้น หากมีการทํางานของอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าและในขณะเดียวกันนั้นทําให้อุปกรณ์ที่ใช้ยึดระหว่างจุดต่อต่างๆ เกิดความร้อนเป็นผลให้อุปกรณ์นั้นขยายตัว และเมื่อไม่มีการทํางานอุปกรณ์นั้นก็จะเย็นตัวลง ทําให้อุปกรณ์นั้นหดตัวลง เกิดการคลายตัวออกของอุปกรณ์ที่ยึดระหว่างจุดต่อ หรือที่เรียกกันว่า “จุดต่อหลวม”

ผลกระทบการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

“จุดต่อหลวม” เป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ เช่น การเกิดไฟดับขณะมีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การสูญเสียอุปกรณ์ที่มีราคาสูงในระบบไฟฟ้า การสูญเสียเสถียรภาพที่ดีในการจ่ายระบบไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง จนไปถึงการเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

สายด่วน 24 ชั่วโมง 062-259-5696

การป้องกันการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า

การถ่ายภาพความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรดที่มีความละเอียดสูง เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน ทําให้สามารถเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เพื่อหาจุดความร้อนระบบไฟฟ้า ทั้งแรงสูงและแรงต่ํา เช่นสายส่งแรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในตู้เมนสวิตช์บอร์ด และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อนํารายงานการตรวจวัดมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Electrical Power System Analysis Software

By บทความ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน เชิงลึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ETAP) ตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของ NFPA (National Fire Protection Association) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน ด้วยการล้างแรงสูง

By บทความ

คราบสกปรกหรือไอเกลือต่างๆ ที่บริเวณผิวลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าบนพื้นผิวของอุปกรณ์ ความสกปรกดังกล่าวนี้ เป็นตัวการทำให้เกิดกระแสรั่วลงดิน (Leakage Current) และกลายเป็น Flashover ในที่สุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง

Read More

การถ่ายภาพความร้อนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

By บทความ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด (Infrared Thermography) ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในระบบการผลิตภายในโรงงานเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังนำมาใช้ในงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อีกด้วย

Read More

ทำความรู้จักเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยกล้อง Corona (CoroCam 6D) ของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

By บทความ

กล้อง Corona คือ เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยการถ่ายภาพความร้อนได้ทั้งภาพนิ่งหรือวีดิโอ ซึ่งจะสามารถเห็นได้ว่าในระบบไฟฟ้าของท่าน มีจุดไหนที่ผิดปกติหรือเกิดความเสียหายหรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดความเสียหายร้ายแรงกับโรงงานหรืออาคารของท่าน

Read More

องค์ประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

By บทความ

เนื่องจากความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของทางการไฟฟ้าฯ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

By บทความ

การบำรุงรักษาตู้เมนสวิตช์ (MDB) และ ตู้ย่อยไฟฟ้า (DB) คือการทำความสะอาด การตรวจสอบบริเวณรอบๆตู้ ภายในตู้ และทดสอบ Function ของอุปกรณ์ภายในตู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Read More

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน

By บทความ

สาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าโรงงาน และ วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน

Read More