อบรมเรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCAM 6D

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยาการจาก บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้ เรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCAM 6D แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา

Read More

อบรมเรื่อง เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยาการจาก บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือวัดและทดสอบด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้ เรื่อง เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง อย่างมืออาชีพ

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ผู้นำด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อย่างครบวงจร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง อย่างมืออาชีพ” ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ รับผิดชอบโครงการโดย หน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาเครื่องมือ สังกัดแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า

Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรอเซอร์ จำกัด ได้จัดให้มีนโยบายเปิดรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน-นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นำความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาที่กำลังศึกษา มาประยุกต์ใช้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

Read More

อบรมโครงการเปลี่ยนความคิด พิชิตงาน

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

กิจกรรมการอบรมในชื่อโครงการ ”เปลี่ยนความคิด พิชิตงาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พิพิธ พุ่มแก้ว วิทยากรด้านการสร้างสัมพันธภาพผู้มากประสบประการณ์ มาเป็นวิทยากรให้แก่บริษัทฯ

Read More

โครงการ “ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 แก่นิสิต/นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read More

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานของลูกค้า

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานของลูกค้า เราให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นนโยบายที่สำคัญและปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน

Read More

โครงการสร้างสำนักงานใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด มีโครงการสร้างสำนักงานใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2560-2561 โดยรูปแบบสำนักงานจะมีความสวยงานและทันสมัย

Read More

กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2559 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2559 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ

Read More

กิจกรรมสร้างความสามัคคีและท่องเที่ยวประจำปี 2559

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและท่องเที่ยวประจำปี 2559 ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More