การสัมมนาเรื่อง เครื่องมือ, เครื่องทดสอบงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า”

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาภายในฯ เพื่อบุคลากร ในหัวข้อ เรื่อง “เครื่องมือ, เครื่องทดสอบงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า”

Read More

โครงการนักศึกษาฝึกงานจากประเทศอินโดนีเซีย

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร รวมถึงคณะอาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียที่เข้ามาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

Read More

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559” ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read More

โครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ครั้งที่ 1

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ครั้งที่ 1 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ นักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย

Read More

ดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา ไปดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหม้อแปลงชั้นนำของประเทศไทย

Read More

อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มาให้ความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา

Read More

อบรมเรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCAM 6D

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยาการจาก บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้ เรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCAM 6D แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา

Read More

อบรมเรื่อง เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยาการจาก บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือวัดและทดสอบด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้ เรื่อง เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง อย่างมืออาชีพ

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ผู้นำด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อย่างครบวงจร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง อย่างมืออาชีพ” ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ รับผิดชอบโครงการโดย หน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาเครื่องมือ สังกัดแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า

Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรอเซอร์ จำกัด ได้จัดให้มีนโยบายเปิดรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน-นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นำความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาที่กำลังศึกษา มาประยุกต์ใช้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

Read More